Home  Home | Contact | English
Home
BPI-minor
Business Process Simulation
SAP Kenniscentrum
Internationale contacten
Cursussen / trainingen
Overige modules met SAP
Contact
Engelstalige pagina's (EN)  Disclaimer Disclaimer  
Disclaimer

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van het SAP Kenniscentrum (hierna ?de website?) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

 

Doel
Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan het SAP Kenniscentrum niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

 

Aansprakelijkheid
Het SAP Kenniscentrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van de HES Amsterdam. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, afbeeldingen, animaties, logo?s, geluiden, bestanden en source-codes, behoren toe aan de HES Amsterdam of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de HES Amsterdam mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

 

Koppeling naar websites van derden
De HES Amsterdam draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De HES Amsterdam aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de HES Amsterdam is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

 

Privacy
Alle door de gebruiker aan de HES Amsterdam verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de HES Amsterdam aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justiti?le autoriteiten wordt verlangd.

 

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Wijzigingen van deze voorwaarden
De HES Amsterdam behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

© Copyright 2005 HES Amsterdam | Disclaimer | Privacy Policy
Onderdeel van